Menu Zamknij

Terminarz rekrutacji 2020:

TERMINARZ REKRUTACJI

TERMIN WYDARZENIE
od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. (do godz. 15:00) Składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do wybranych szkół. Na terenie Dąbrowy Górniczej kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły oraz nieograniczoną liczbę klas w obrębie tych trzech szkół, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast. Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form: 1) osobiście w szkole pierwszego wyboru (do sekretariatu szkoły, w godzinach 8:00-15:00 wraz z załącznikami (do okazania) oraz deklaracją wyboru przedmiotów rozszerzonych), 2) w formie elektronicznej na adres email: rekrutacja1lo@lukasinski.pl; wniosek zostaje przyjęty do rozpatrzenia, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail. Ponadto, jeśli we wniosku kandydat zaznaczył którąkolwiek opcję TAK, wraz ze skanem wniosku należy przesłać załączniki (skan dokumentu/dokumentów potwierdzających zaznaczony stan rzeczy), 3) w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym. W przypadku złożenia wniosku zgodnie z pkt 2) lub 3), deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych należy złożyć w momencie dostarczenia potwierdzonej kopii świadectwa w terminie 26.06-10.07.2020).
od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. (do godz. 15:00) Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz podpisanej deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych, języków oraz religii/etyki (do pobrania z sekcji „Strefa dla kandydata” na stronie www.lukasinski.pl).
od 31.07.2020 do 04.08.2020 (do godz. 15:00) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.
12.08.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. (do godz. 15:00) Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej).
19.08.2020 r. (do godz. 14:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 22.08.2020 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID— 19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Skip to content