Menu Zamknij

Aktualne konkursy

„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 
Dwie tylko:poezja i dobroć… i więcej nic…”  

C. K. Norwid  

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim 

Poezji Romantycznej im. C.K Norwida.  

 
I. Cele konkursu: 

 1. Propagowanie twórczości polskich poetów okresu romantyzmu. 
 2. Pogłębianie wrażliwości humanistycznej uczniów i dbałości o piękno żywego słowa.  
 3. Inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacji poezji romantycznej. 

 
II. Regulamin konkursu: 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
   w Dąbrowie Górniczej 
 2. Warunkiem uczestnictwa jest oddanie zgłoszenia do biblioteki szkolnej, przygotowanie  
  i zaprezentowanie wiersza lub jego fragmentu w wyznaczonym terminie podczas przesłuchania konkursowego. 
 3. Utwór powinien reprezentować zainteresowania ucznia i pochodzić z literatury polskiej okresu romantyzmu. 
 4. Utwory wybrane przez uczniów nie mogą być wcześniej prezentowane przez nich podczas innych konkursów recytatorskich. Pojedyncza recytacja nie może przekroczyć
  3 minut.  Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu prezentacji recytacji konkursu. 

Laureaci otrzymają dyplomy okolicznościowe, nagrody książkowe, punkty z zachowania oraz oceny z języka polskiego. 

III. Terminy: 

 1. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 17 grudnia 2021r. w czytelni
  I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.30. 
 2. Zgłoszenia prosimy oddać na kartach zgłoszeniowych (załącznik do regulaminu) 
  do 4 grudnia 2021 r. w bibliotece szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. 

IV Kryteria oceny: 

 1. Dobór tekstu i jego opanowanie pamięciowe, dykcja.  
 2. Oryginalność interpretacji tekstu. 
 3. Ogólny wyraz artystyczny.

Karta zgłoszenia do konkursu


BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM:

„Ubierz się w książkę – czyli sleeveface w bibliotece”

Zapraszamy młodzież naszego liceum do wzięcia udziału
 w konkursie fotograficznym “Ubrani w książkę – sleeveface w bibliotece”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs “Ubrani w książkę – sleeveface w bibliotece” organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów uczniów naszego liceum zainteresowanych fotografią i książką.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface. *Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i biblioteki. Czekamy na twórcze i zaskakujące pomysły.

II. Cel konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki, czasopisma.
 2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 3. Wzbudzenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej.
 4. Zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów
 2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 3. Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, częścią ciała zgodnie z założeniami projektu sleeveface.
 4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: * format zapisu: JPG * maksymalna pojemność: 10 MB, minimalna rozdzielczość: 1024×768 px
 5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
 6. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
 7. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik
   na adres mailowy: biblioteka1lodg@gmail.com do 3 grudnia 2021 r. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora.
 8. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.
 9. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
 10. Z chwilą przesłania zdjęć uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na późniejsze wykorzystanie zdjęć.
 11. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.
 12. Laureaci zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny o wynikach konkursu.

Konkursy czytelniczo-literackie:

W bibliotece szkolnej organizowane są comiesięczne konkursy czytelniczo-literackie, których celem jest: 
– zachęcenie uczniów do czytania i poszerzania wiedzy związanej z tematyką konkursu, 
– nabycie przez nich umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji bezpośredniej i pośredniej, 
– wykorzystywanie warsztatu informacyjnego biblioteki, wartościowanie i selekcjonowanie informacji.

Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplom, nagrodę książkową oraz ocenę celującą z języka polskiego i dodatkowe punkty z zachowania.

Skip to content